Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej RSInfo (Android oraz iOS)

Firma EURO-PC zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji RSInfo na system Android oraz iOS

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji: 2022-02-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre graficzne elementy dotykowe interfejsu użytkownika nie posiadają dostępnych etykiet tekstowych.
 • Nie ma możliwości zmiany wielkości czcionki lub kontrastu.
 • Etykiety tekstowe aktywnych kontrolek interfejsu użytkownika powielają się w widoku aktywnego ekranu aplikacji.
 • Brak możliwości zmiany orientacji aplikacji na poziomą.
 • Część elementów aplikacja posiada niewystarczający kontrast i może byś słabo widoczna (np. mały kontrast etykiety tekstowej)
 • Część funkcji nie jest dostępna za pomocą klawiatury zewnętrznej.
 • Obsługa części kontrolek, komunikatów i informacji o błędach może być trudna do zrozumienia i obsłużenia przez osoby niewidome ze względu na niewystarczająco precyzyjne etykiety odczytywane przez czytnik ekranu.
 • Część graficznych elementów dotykowych nie ma alternatywy tekstowej przez co nie są możliwe do obsłużenia przez osoby niewidome.
 • Komunikaty błędów mogą być niejednoznaczne i sprawiać problemy użytkownikom niewidomym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez EURO-PC Piotr Kwaśnik.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Kwaśnik, adres poczty elektronicznej kontakt@rsinfo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 722 236 231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.